جلسه سوم استارتاپونه

جلسه سوم استارتاپونه در تاریخ سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ در دفتر لاین استور برگزار شد .در این جلسه به موضوع در شبکه های اجتماعی مخاطبان خود را پیدا کنید پرداخته شد

خانم مهندس لشکری درمورد این بحث توضیحاتی را به شرکت کنندگان در این جلسه ایراد فرمودند