جلسه سوم استارتاپونه

جلسه سوم استارتاپونه در تاریخ سه شنبه 22 خرداد 1397 در دفتر لاین استور برگزار شد .در این جلسه به موضوع در شبکه های اجتماعی مخاطبان خود را پیدا کنید پرداخته شد

خانم مهندس لشکری درمورد این بحث توضیحاتی را به شرکت کنندگان در این جلسه ایراد فرمودند